Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Informovanie o školských obvodoch

Základné údaje

Informovanie o školských obvodoch

Popis:

Povinnosťou obce je určiť školské obvody. Žiakovi musí byť umožnené plniť svoju školskú dochádzku v obvode školy, do ktorého spadá jeho adresa trvalého pobytu, avšak môže ju vykonávať mimo obvodu so súhlasom riaditeľa školy, na ktorú sa hlási.

Formuláre elektronických podaní:

Služba neposkytuje možnosť podať elektronické podanie

Spôsob vybavenia:

Informácie sú uvedené v záložke "Doplňujúce údaje"

Životné situácie:

Doplňujúce údaje

Informovanie o školských obvodoch

Základné školy:

Školský obvod ZŠ Dr. J. Dérera tvoria ulice mesta Malacky: Agátová, Bernolákova, Boženy Nemcovej, Brezová, Dubovského, Duklianskych hrdinov, Džbankáreň, Ferdiša Kostku, Gaštanová, Gen. M. R. Štefánika, Hlboká, Hodžova, Hurbanova, Jána Hollého, Jána Kalinčiaka, Janka Kráľa, Javorová, Jelšová, Jesenského, Kláštorné námestie, Legionárska, Lesná, Lipová, Ľuda Zúbka, Mierové námestie, Na brehu, Na majeri, Nádražná, Nad výhonom, Námestie SNP, Oslobodenia, Partizánska, Pavla Blahu, Petra Jilemnického, Pezinská, Písniky, Radlinského, Rakárenská, Rudolfa Dilonga, Sadová, Sama Chalupku, Stromová, Štefana Čulena, Táborisko, Tichá, Veľkomoravská, Vysoká, Záhradná, Zámocká.

Školský obvod ZŠ Štúrova tvoria ulice mesta Malacky: Alojza Veselého, arm. gen. L. Svobodu, Boreckého, Budovateľská, Dielenská, D. Skuteckého, F. Malovaného, Jánošíkova, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Kalista Orgoňa, kpt. Miloša Uhra, Ľ. Kukorelliho, L. Novomeského, Ľudovíta Fullu, Michala Tillnera, Mojmírova, Ota Kožucha, Priemyselná, Príjazdná, Pri Maline, Rastislavova, Robotnícka, Stupavská, Svätoplukova, Štúrova, Továrenská, V. Clementisa, Vlastenecká.

Školský obvod ZŠ Záhorácka tvoria ulice mesta Malacky: 1. mája, Brnianska, Břeclavská, Cesta mládeže, Družstevná, Hviezdoslavova, Ivana Dérera, Jána Kollára, Jozefa Kubinu, Kozia, Kukučínova, Malé námestie, Mansueta Olšovského Martina Benku, Martina Rázusa, Mirka Nešpora, Mlynská, Nová, Pavla Hallona, Petra Straku, Poľná, Pribinova, Sasinkova, Sládkovičova, Slovenská, Vajanského, Vendelína J. Kučeru, Vinohrádok, Vševlada Gajdoša, Záhorácka a ulice obce Kostolište a obce Suchohrad.

Oddelenie ekonomiky - pomoc deťom zo sociálne znevýhodnených rodín

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

Kto má nárok

Dieťa navštevujúce predškolské zariadenie, základnú alebo špeciálnu základnú školu, ak žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky alebo ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov je najviac vo výške životného minima. Dotácia sa poskytuje na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovného a vzdelávacieho procesu v materskej škole a na vyučovaní v základnej škole a odobralo stravu, obed alebo iné jedlo.

Výška dotácie

Na obed prispieva štát sumou najviac 1 € na dieťa a na iné jedlá 0,35 € na dieťa (desiata a olovrant v materskej škole).

Čo musíte urobiť:

 • rodič Mestu Malacky ako žiadateľovi o dotáciu (na referát školstva a TK, MsÚ) predloží doklad, že príjem rodiny nepresahuje sumu životného minima a vyhlásenie, že súhlasí so zaradením svojho dieťaťa do zoznamu detí, na ktoré sa žiada dotácia - tlačivo je k dispozícii na referáte školstva.
 • mesto požiada príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o dotáciu a priloží zoznam žiakov s nárokom na dotáciu,
 • úrad zoznamy skontroluje a pošle príslušnú sumu zriaďovateľovi, ktorý financie použije v spolupráci so školou na uhradenie stravného za deti zo sociálne znevýhodnených rodín.

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

 

Kto má nárok:

Dieťa navštevujúce prípravnú triedu v predškolskom zariadení, základnú alebo špeciálnu základnú školu, ak žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky alebo ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov je najviac vo výške životného minima.

 

Školské potreby pre účely dotácie sú najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné indiviuduálne pomôcky, ktoré priamo súvisia s vyučovacím procesom v škole alebo s predškolskou výchovou a vzdelávaním dieťaťa v prípravnej triede v predškolskom zariadení.

Výška dotácie

Dotáciu možno poskytnúť najviac vo výške 33,20 € ročne na dieťa, a to v dvoch častiach.

Čo musíte urobiť:

 • rodič Mestu Malacky ako žiadateľovi o dotáciu (na referát školstva a TK, MsÚ) predloží doklad, že príjem rodiny nepresahuje sumu životného minima a vyhlásenie, že súhlasí so zaradením svojho dieťaťa do zoznamu detí, na ktoré sa žiada dotácia - tlačivo je k dispozícii na referáte školstva.
 • mesto požiada príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o dotáciu a priloží zoznam žiakov s nárokom na dotáciu,
 • úrad zoznamy skontroluje a pošle príslušnú sumu zriaďovateľovi, ktorý financie použije v spolupráci so školou na uhradenie školských potrieb pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín.

Školské obvody

Nenašli sa žiadne záznamy.
 • Organizačný útvar

  Mestský úrad Malacky

  Bernolákova 5188/1A
  901 01 Malacky
  www.malacky.sk

 • Vybavuje
  PaedDr. Radoslav Navrátil

  Školský úrad MsÚ

 • Kontakty

  PaedDr. Radoslav Navrátil
  034/796 61 16
  skolsky.urad@malacky.sk
  3. poschodie, č. dverí 310

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí